BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Ordlista

Sammanställning av några vanliga begrepp inom Elektroniska affärer.

Affärsterm

Termdefinition

Affärsmeddelande

En elektronisk överföring av ett strukturerat meddelande med en given funktion. Meddelanden finns beskrivna i standarden Nordic eBuilding från BEAst. Det kan följa Edifact och/eller XML syntax.

AS/2

En kommunikationsmetod som inkluderar filöverföringsprotokoll och funktioner för att med hjälp av certifikat signera och kryptera och som BEAst rekommenderar.

Avropsorder

Köparen avropar varor eller tjänster genom att lägga en order som baseras på ett avtal där parterna kommit överens om villkoren. Säljaren tar emot avropet, behandlar det och meddelar sitt svar till köparen.

Avtal om e-kommunikation

Det finns ett standardavtal från NEA som BEAst rekommenderar. Avtalet blir en bilaga till ett affärsavtal och består av Allmänna bestämmelser, den juridiska texten, och en Teknisk bilaga, vilket är en mall där man fyller i tekniska och praktiska uppgifter för varje part man kommunicerar med.

B2B

Business to Business. Med det menas elektroniska affärer mellan företag. Ofta inkluderas även e-affärer mellan företag och offentliga förvaltningar.

BEAst

Bygg- och fastighetssektorns organisation för att utveckla, samordna och sprida standarder för e-affärer.

BK04

Ett nationellt klassificeringssystem för byggmaterial som den svenska bygghandeln har arbetat fram. Kan jämföras med UNSPSC, skillnaden är att den senare är en internationell standard och branschövergripande.

Cross industry messages

Rekommendationer för affärsmeddelanden som är internationell standard från UN/Cefact. De bygger på det som kallas ebXML.

ebXML

En samling regelverk för e-business (B2B) som ligger till grund för den nya generationens standarder från UN/CEFACT. Exempel är core components (standardiserade affärstermer), protokoll och säkerhet (MSH) samt UMM (en modell för processbeskrivning).

EDI

EDI, Electronic Data Interchange, innebär ett standardiserat, elektroniskt och till stora delar automatiserat informationsutbyte av mellan affärssystem, oberoende av format som Edifact/XML.

EDIFACT

EDIFACT är en standard för EDI som definierar elektroniska dokument till uppbyggnad och informationsinnehåll, framtagen av UN/CEFACT.

EDIFACT-meddelanden

Det finns drygt 200 EDIFACT-meddelanden. Exempel på sådana affärsdokument är:

PRICAT     à    Pris- och artikellista

ORDERS    à    Avropsorder

ORDRSP    à    Orderbekräftelse

ORDCHG  à    Avropsändring

DESADV   à    Leveransavisering

RECADV   à    Mottagningsavisering

INVOIC      à   Faktura

e-faktura

En e-faktura är en faktura som både skapas, distribueras, tas emot och bearbetas i elektronisk form. Skannade pappersfakturor betraktas inte som e-fakturor.

EFH

Med elektronisk fakturahantering, EFH, avses den interna hanteringen av en faktura i ett elektroniskt arbetsflöde. EFH omfattar intern distribution av fakturor, kontering, attest och arkivering. EFH förutsätter e-fakturor eller skannade fakturor.

Enkel e-handel

Är när avropare kan nyttja sin ordinarie affärssystem för att skicka avrop som inte är EDI utan kan vara – beroende på mottagaren – anpassade för fax eller e-post. Enkel e-handel handlar även om att ha en enklare prislistemall som är lätt att skapa för den lilla leverantören. Enkel e-handel kan även kombineras stegvis eller vara läget före webb-EDI. Se även webb-EDI.

Fakturaportal

Med fakturaportal avses en tjänst där en leverantör kan registrera kundfakturor i ett webbformulär, som sedan skickas elektroniskt till kunden i ett på förhand fastställt format. Se även webb-EDI.

GLN

Global Location Number som är en internationell nummerserie från GS1 för att identifiera parter och deras adresser. Ansökan om nummerserie görs på www.gs1.se.

GS1

En internationell organisation som tar fram standarder för handel, t.ex. inom e-handel, märkning och nummerserier, se www.gs1.se.

Kollietikett Bygg

En rekommendation från BEAst för hur transportkollin ska märkas. På etiketterna finns information i både klartext och i streckkodad form.

Kvittens

En teknisk systembekräftelse om att ett meddelande kommit fram. Kvittensen har både juridisk och praktisk betydelse.

MAM

MaterialAdministrativa Meddelanden, har bytt namn till Nordic e-Building.

NEA

NEA står för Nätverket för Elektroniska Affärer, en organisation för att samordna och sprida e-affärer i Sverige, se www.nea.nu.

Nordic e-Building

En standard som består av en serie tillämpningsanvisningar som är framtagna av BEAst och deras nordiska systerorganisationer. De innehåller beskrivningar av affärsmeddelanden inom varuförsörjningsprocessen och bygger på standarder från UN/Cefact.

OFTP

En kommunikationsmetod som BEAst rekommenderar där ver. 1 är ett filöverföringsprotokoll och ver. 2 även har funktioner för signering och kryptering.

Odette

Fordonsindustrins organisation för EDI och märkning. Samverkar med BEAst i t.ex. SMSI, se www.odette.se.

RFID

Radio Frequency Identification. En teknik för att trådlöst föra över information från en tagg, via en läsare till ett system. Den information som finns i taggen är ofta en identitet på t.ex. ett kolli. Taggen kan finnas i en transportetikett eller i en kartong eller lastbärare.

SMSI

Swedish Multi Industry Invoice, en branschöverskridande beskrivning av en elektronisk faktura baserad på UN/Cefacts standard. Utvecklad i samarbete mellan BEAst, Odette och Transportindustriförbundet. Finns särskilda profiler för frakt- och byggfaktura (del av Nordic Building).

STE

Standardiserad TransportEtikett, en etikett som rekommenderas av transportbranschen för att identifiera kollin i samband med ett transportuppdrag. STE är samordnad med Kollietikett bygg så att innehållet på etiketten kan användas av både transportör och godsmottagare.

TBG6

Den utvecklingsgrupp inom UN/CEFACT som tar fram standarder för bygg- och fastighetssektorn.

UN/CEFACT

FN:s organisation som är hemvist för standardisering av t.ex. processer, meddelanden och protokoll som används av både byggsektorn och andra branscher vid e-kommunikation mellan företag.

UNSPSC

United Nations Standard Product and Services Codes är en standard för klassificering av produkter och tjänster. Används för sökning, jämförelse, inköp, kontering och statistik.

VAN-leverantör

Ett företag som erbjuder VAN-tjänster (Value Added Network), t.ex. för att konvertera och förmedla affärstransaktioner. Kallas också meddelande- eller informationsväxel.

Webb-EDI

En lösning där en part har EDI-kommunikation, dvs meddelanden genereras respektive tas emot direkt i affärssystemet, medan den andra parten använder ett webbgränssnitt för att presentera och bearbeta affärsmeddelanden.

Webbportal

Detta är ett brett begrepp för tjänster på nätet och kan innebära olika funktioner, t.ex. fakturaportal eller webb-EDI.

Vilma

Ett projekt som drivs av bygg- och järnhandeln där man tagit fram ett regelverk för artikelinformation.

XML

eXtensible Markup Language är en formatstandard från W3C för att strukturera och hantera information oavsett presentationsform. XML har dock inget standardiserat innehåll, något som tillförts med ebXML.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst