BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Fördelar med NeC

Vinster genom hela kedjan

Med BEAst Supply NeC ges fördelar till alla inblandade i hanteringen av anläggningsleveranser och maskintjänster, byggföretag, åkeriföretag och företag som levererar material och tjänster.

Fördelar med att använda standarden NeC

 • sparar tid genom att manuella rutiner kan automatiseras
 • med leveransplaner får åkeriföretagen bättre underlag för planering och ett bättre kapacitetsutnyttjande
 • för bygg- och anläggningsbranschen ger det en högre servicegrad. Man får helt enkelt med större sannolikhet de resurser man behöver vilket i sig leder till färre störningar i byggprojekten
 • med bättre underlag för planering och kapacitetsutnyttjande uppstår miljömässiga vinster i form av färre antal körda mig med allt vad det bär med sig av minskning i bränsleförbrukning, utsläpp och trängsel samt högre trafiksäkerhet
 • med elektroniska meddelanden mellan system i stället för manuell orderhantering blir det färre fel och störningar
 • när våg- och tippsedlar, följesedlar och fakturor blir elektroniska sparas undviks stora delar av den omfattande pappersvolymen som idag ska skrivas ut, hanteras och arkiveras
 • med elektroniska aviseringar kommer byggföretagen att få bättre kontroll på när leveranser kommer och direkt få besked vid eventuella avvikelser
 • med stöd genom hela processen kommer byggföretagen att i större utsträckning kunna matcha e-fakturor mot uppdaterade avrop i systemen och därmed mer kunna automatisera fakturahanteringen

Ekonomiska vinster

Under pilotprojekt kommer den ekonomiska nytta av mätas, men projektets arbetsgrupp har tagit fram dessa uppskattningar av möjligheter till kostnadsbesparingar.

 • åkeri- och materialföretag kommer att spara minst ett par minuter på varje avrop som skickas elektroniskt
 • med digitala våg- och tippsedlar kommer minst 50 kronor att sparas på varje sedel hos utfärdaren
 • hos mottagaren av våg- eller tippsedeln görs minst lika stor besparing
 • när följesedlar på papper ersätts elektroniska orderkvitton sparar utfärdaren minst 10-20 kronor styck och mottagaren ändå mer
 • minst samma besparing gör utfärdaren av e-faktura, medan mottagaren kan spara minst en hundralapp per faktura, även jämfört med scanning, eftersom den kan matchas mot data som redan finns i systemet om fasktisk beställning och leverans

Med tanke på de omfattande volymer som finns inom anläggningsbranschen blir de ekonomiska effekterna betydande, för alla inblandade parter. Projektet har uppskattat volymerna till cirka 8,5 miljoner anläggningstransporter varje år, med ungefär lika många beställningar och fakturor samt runt fem miljoner våg- och tippsedlar

Egenskaper för NeC

 • den täcker alla områden och alla parter som är inblandade i processen
 • den är baserad på en internationell standard
 • den är väl samordnad med motsvarande standarder i andra branscher, men anpassad för de speciella krav som finns i anläggningsbranschen
 • den inkluderar de praktiska och formella krav som finns i Norden
BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst