BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Översikt

Om standarder från BEAst

Informationsstandarder är ett måste vid elektroniska affärer och BEAst utvecklar sådana standarder för bygg- och fastighetssektorn, baserat på internationella standarder och i nära samarbete med andra branschorganisationer.

I branschen går det att identifiera flera olika processer. Köp av anläggningstransporter skiljer sig t.ex. från att köpa förnödenheter eller hyra maskiner. För att stödja branschens olika huvudprocesser på mest effektiva sätt har BEAst tagit fram flera standarder, en för varje huvudprocess. För varje sådan process finns en processbeskrivning och en serie meddelanden. Processbeskrivningarna och meddelandena är dock till stora delar gemensamma då byggstenarna i meddelandena, dvs termerna, återkommer i meddelandena. Exempel på termer är Köparens postnummer, Projektnummer och Referens till avtal. Varje tagg har ett namn, en beskrivning, ett identifierande nummer, en datatyp, en fältlängd, en XML-tagg samt uppgift om den är obligatorisk och möjlig att repetera. Med de gemensamma byggstenarna blir det enklare, både för verksamhets- och IT-personal, att arbeta med standarderna.

Dessa informationsstandarder finns framtagna av BEAst:

Generella meddelanden

Det finns några meddelanden som är gemensamma för de flesta processer. Det är:

  • Projektlistan som en entreprenör kan skicka till sina leverantörer för ett byggprojekt med alla dess detaljuppgifter.
  • Katalogmeddelandet med en leverantörs alla artiklar med dess uppgifter och priser.
  • Produktspecifikation är likt katalogmeddelandet men fokuserar mer på att en projektör ska kunna skicka egenskaper, kvantiteter och platsinformation till en entreprenör.
  • Offertförfrågan och Offert för att sköta en upphandling och komma fram till ett avtal.
  • BEAst Invoice är det gemensamma fakturameddelandet för alla standarder.

Elektronisk handel – BEAst Trade

Standarden BEAst Trade (namnbytt 2015 från NeB), består av två delar. I en standardiserad processbeskrivning finns det verksamhetsmässiga gränssnittet och i meddelandebeskrivningarna finns komplett beskrivning av innehåll och format.

Processbeskrivningen täcker varuförsörjningsflödet från att två parter skrivit ett affärsavtal. Det täcker hela processen från överföring av grundinformation till orderhantering, projekt, leverans och faktura. För varje delprocess finns en beskrivning och ett regelverk. Därmed finns en praxis för bygg- och fastighetssektorn för hur man ska agera vid e-affärer. Standarden kan laddas ner här.

Meddelandebeskrivningarna kompletterar processbeskrivningen och är underlaget för implementering. Dessa meddelanden stödjer processen för varuförsörjning mellan en köpare och en säljare som tecknat ett affärsavtal. De meddelanden som finns i BEAst Trade är Katalog (artikelinformation och priser), Order, Orderbekräftelse, Leveransavisering och Faktura.

Anläggningstransporter – BEAst Supply NeC

Meddelanden i standarden BEAst Supply NeC stödjer processen i samband med leveranser av anläggningsmaterial som ballast, betong, asfalt, schaktmassor, återvinning och byggavfall. De parter som utväxlar meddelandena är bygg- och anläggningsföretag, åkeriföretag samt leverantörer som producerar eller tar emot anläggningsmaterial, t.ex. grus- och bergtäkter, fabriker för betong och asfalt samt återvinnings- och avfallsföretag.

Grunden i standarden är en processbeskrivning. Dessutom finns dessa standardmeddelanden; Projektinformation, Leveransplan, Avrop, Avropsbekräftelse, Våg- och Tippsedel, Avisering, Orderavvikelse samt Faktura.

BEAst Supply Material

Standarden stöder varuförsörjningsprocessen till byggarbetsplatser och är närbesläktad med BEAst Trade. Medan BEAst Trade kan användas av alla led i försörjningsprocessen har BEAst Supply Material anpassats till de särskilda behov som finns på en byggarbetsplats för leveranser till entreprenörer, installatörer och underentreprenörer. Exempel på skillnader är att i BEAst Supply Material finns stöd för de uppgifter som behövs för att skapa kollietiketten BEAst Label, att arbeta med leveransdelar samt uppgifter som t.ex. lossningsinstruktioner och krav på egenskaper för de fordon som ska leverera gods.

BEAst Label

För att underlätta godsmottagningen på en byggarbetsplats finns kollietiketten BEAst Label för märkning av kollin i form av pallar, kartonger och produkter. Etiketten har destinationsuppgifter för leverans direkt till montageplatsen för att effektivisera den interna bygglogistiken. BEAst Label kompletterar transportetiketten STE som behövs för transporten fram till byggarbetsplatsen.

Elektronisk fakturering- BEAst Invoice

Standarden BEAst Invoice (namnbytt 2015 från SMSI),  är till för elektronisk fakturering. BEAst Invoice rekommenderas av alla ledande byggföretag. BEAst Invoice kan användas för de flesta former av fakturering av varor och tjänster, inkl  periodiska fakturor och fraktfakturor.

BEAst Invoice tillhör samma familj e-fakturor som SMSI som används av t.ex. fordonsindustrin och transportbranschen. Standarden finns också inbyggd i en rad olika system på marknaden.

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst