BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Översikt

Om standarder från BEAst

Informationsstandarder är ett måste vid elektroniska affärer och BEAst utvecklar sådana standarder för samhällsbyggnadssektorn, baserat på internationella standarder och i samarbete med andra branschorganisationer.

I branschen går det att identifiera flera olika processer. Köp av anläggningstransporter skiljer sig t.ex. från att köpa förnödenheter eller hyra maskiner. För att stödja branschens olika huvudprocesser på mest effektiva sätt har BEAst tagit fram flera standarder, en för varje huvudprocess. För varje sådan process finns en processbeskrivning och en serie meddelanden. Processbeskrivningarna och meddelandena är dock till stora delar gemensamma då byggstenarna i meddelandena, dvs termerna, återkommer i meddelandena. Exempel på termer är Köparens postnummer, Projektnummer och Referens till avtal. Varje tagg har ett namn, en beskrivning, ett identifierande nummer, en datatyp, en fältlängd, en XML-tagg samt uppgift om den är obligatorisk och möjlig att repetera. Med de gemensamma byggstenarna blir det enklare, både för verksamhets- och IT-personal, att arbeta med standarderna.

Dessa informationsstandarder finns framtagna av BEAst:

Generella meddelanden

Det finns några meddelanden som är gemensamma för de flesta processer. Det är:

  • Projektlistan som en entreprenör kan skicka till sina leverantörer för ett byggprojekt med alla dess detaljuppgifter.
  • Katalogmeddelandet med en leverantörs alla artiklar med dess uppgifter och priser.
  • Produktspecifikation är likt katalogmeddelandet men fokuserar mer på att en projektör ska kunna skicka egenskaper, kvantiteter och platsinformation till en entreprenör.
  • Offertförfrågan och Offert för att sköta en upphandling och komma fram till ett avtal.
  • BEAst Invoice är det gemensamma fakturameddelandet för alla standarder.

BEAst Supply Material

Standarden stöder byggbranschens varuförsörjningsprocess och är närbesläktad med BEAst Supply NeC och Rental. Den har anpassats till de särskilda behov som finns på en byggarbetsplats för leveranser till entreprenörer, installatörer och underentreprenörer. Standarden består av ett verksamhetsmässigt gränssnitt och ett antal meddelandebeskrivningarna som inkluderar innehåll och format. I BEAst Supply Material finns stöd för de uppgifter som behövs för att skapa kollietiketten BEAst Label, att arbeta med leveransdelar samt uppgifter som t.ex. lossningsinstruktioner och krav på egenskaper för de fordon som ska leverera gods.

BEAst Label

För att underlätta godsmottagningen på en byggarbetsplats finns kollietiketten BEAst Label för märkning av kollin i form av pallar, kartonger och produkter. Etiketten har destinationsuppgifter för leverans direkt till montageplatsen för att effektivisera den interna bygglogistiken. BEAst Label kompletterar transportetiketten STE som behövs för transporten fram till byggarbetsplatsen.

Anläggning – BEAst Supply NeC

Meddelanden i standarden BEAst Supply NeC stödjer processen i samband med leveranser av anläggningsmaterial som ballast, betong, asfalt, schaktmassor, återvinning och byggavfall. De parter som utväxlar meddelandena är bygg- och anläggningsföretag, åkeriföretag samt leverantörer som producerar eller tar emot anläggningsmaterial, t.ex. grus- och bergtäkter, fabriker för betong och asfalt samt återvinnings- och avfallsföretag.

Grunden i standarden är en processbeskrivning. Dessutom finns dessa standardmeddelanden; Projektinformation, Leveransplan, Avrop, Avropsbekräftelse, Vågsedel, Transportstatus, Orderkvitto, Byggavfall och transport av massor samt Faktura.

Hyra- BEAst Supply Rental

Med standarden BEAst Supply Rental finns stöd för hyresprocessen av maskiner och annat material. Standarden har sin egen processbeskrivning samt ett antal standardmeddelanden. Delvis påminner standarden i stort om övriga BEAst Supply-versioner men anpassat för hyresområdets speciella behov.

Elektronisk handel – BEAst Trade

Standarden BEAst Trade, består av en processbeskrivning och en samling standardmeddelanden som i stort sett är de samma som i BEAst Supply Material. BEAst rekommenderar BEAst Supply Material för varuförsörjning och underhållet av BEAst Trade är begränsat. Det används dock för EDI-baserad e-handel hos ett antal företag.

Bygghandlingar – BEAst Document

Standarden BEAst Document är egentligen en samlingsstandard som består av separata delar med dessa standarder: BEAst Document API, BEAst Effektivare granskning, BEAst Namnruta, BEAst Hänvisningar samt BEAst PDF Guidelines.

 

 

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst